Privacybeleid

Hondenuitlaatservice, vakantie/dag opvang Doggies Way verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op de EU-verordening AVG (GDPR). Met respect voor uw privacy wordt hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die Doggies Way verwerkt zijn te verdelen in 2 groepen:
De bezoeker van de website
Doggies Way gebruikt alleen technische en functionele cookies. En cookies voor de algemene statistiek die geen inbreuk maken op uw privacy en worden samen met uw geanonimiseerde IP-adres tijdelijk opgeslagen in een logbestand voor de duur van 7 dagen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak (komen uit de categorie: alleen melden, geen toestemming nodig van de bezoeker). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Doggies Way zelf verwerkt geen gegevens van bezoekers. Alleen wanneer u contact opneemt met Doggies way wordt uw e-mailadres of telefoonnummer automatisch verwerkt, daarna als u het inschrijfformulier hebt ingevuld en terug hebt gestuurd/gegeven, worden deze opgeslagen op de laptop.
De klant van Doggies Way
Onder klanten wordt verstaan diegene die na het intakegesprek een overeenkomsten aangaan met
Doggies Way en betaalde diensten afnemen. De benodigde persoonsgegevens worden rechtstreeks door u verstrekt tijdens de inschrijving/intake. Uw toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken is noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en is daarom een verplichte voorwaarde om tot een overeenkomst te komen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Eventueel uw bankrekening nummer
Doel verwerking persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt Doggies Way uitsluitend de gegevens die wettelijk verplicht en/of strikt noodzakelijk zijn voor de overeenkomst zoals: uw contactgegevens, uiteraard om contact met u op te nemen of te onderhouden en/of om de door u aangevraagde diensten te leveren. Uw betalingsgegevens: om betalingen af te handelen
Website, beveiliging en verwerking persoonsgegevens
Doggies Way is zich er van bewust dat uw persoonsgegevens en uw privacy, uw eigendom zijn en neemt passende maatregelen om deze te beschermen. Daarom worden de online gegevens niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Doggies Way beschikt en worden er geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Voor de beveiliging van de website zijn passende maatregelen getroffen. Voor het beheer van de website heeft Doggies Way voor de onderstaande externe partijen gekozen:
WordPress
Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel.
Verwerking overige persoonsgegevens
Uiteraard wordt er ook zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens uit het dossier dat is opgemaakt tijdens het intake gesprek. Dit dossier blijft in originele staat bewaard. Doggies Way is een eenmanszaak. De eigenaar Linda Doldersum, is de enige die inzage heeft in dit dossier en bewaart dit origineel in een afgesloten kast in haar woonhuis zolang als u een contract heeft bij Doggies Way.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die gehanteerd wordt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Het basisprincipe is dat Doggies Way uw persoonsgegevens alleen bewaart zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Wanneer de overeenkomst beëindigd wordt zal Doggies Way u het originele intake-dossier gelijktijdig met de huissleutel retourneren. Hiermee kunt u gebruik maken van uw recht op overdracht. Waar mogelijk worden uw persoonsgegevens verwijderd binnen een termijn van een jaar. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Indien u gegevens verstrekt maar er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
Delen van persoonsgegevens
Doggies Way verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en eventueel met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, denk hierbij aan een dierenarts. Doggies Way sluit hiervoor dan een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Doggies Way blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage of rectificatie van uw gegevens. Tevens heeft u het recht tot intrekken of verwijderen van uw gegevens, dit heeft wel tot gevolg dat Doggies Way u geen diensten meer kan leveren en het wandelcontract zal moeten beëindigen. Doggies Way wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft tot het maken van bezwaar of het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Doggies Way neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan persoonlijk contact op met Doggies Way.
Contact gegevens
Bedrijfsnaam: Doggies Way
KvK nr: 68425686
Adres: Robertusweg 40, 7938 PL Nieuw-Balinge
Tel. nummer: 06-39765544
E-mailadres: info@doggiesway.nl
Website: www.doggiesway.nl
Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Doggies Way in de toekomst wordt veranderd, uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
[Versie – juni 2018]

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.